Mata Pelajaran

STRUKTUR KURIKULUM SEMESTER GENAP
MTs HARAPAN BARU CIJANTUNG CIAMIS
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
N0 Kelompok A KELAS
VII VIII IX
1 Pendidikan Agama KTSP KTSP KTSP
  a. Fiqih (Kurtilas) 2 2 2
b. Qur'an Hadist (Kurtilas) 2 2 2
c. Aqidah Akhlaq (Kurtilas) 2 2 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam (Kurtilas) 2 2 2
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 2 2
3 Bahasa Arab (Kurtilias ) 2 2 2
4 Bahasa Indonesia  6 5 5
5 Matematika 5 5 6
6 Ilmu Pengetahuan Alam  5 6 5
7 Ilmu Pengetahuan Sosial 4 5 5
8 Bahasa Inggris 4 5 5
9 Seni Budaya dan Keterampilan  2 2 2
10 Penjasorkes  2 2 2
11 Bahasa Daerah 2 2 2
12 TIK 2 2 2
13 PLH 2    
  Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu  46 46 46
                 
                                                                                                      Cijantung, 14 Juli 2014
                                                                                               Kepala MTs Harapan Baru,
                 
                 
                 
                                                                                        Dra. Hj. Dewi Ratnasari, M.Pd
                                                                                        NIP : 196204141988632002